Материали

# Лекция Дата
0 За курса 2016-10-05
1 Въведение в Ruby 2016-10-10
2 Числови типове. Масиви. Речници 2016-10-12
3 Методи. Блокове. Анонимни функции. 2016-10-17
4 Procs. Функции от по-висок ред. Класове (част 1) 2016-10-24
5 Класове (част 2). Модули. Enumerable. Наследяване 2016-10-26
6 Синоними на методи. Именовани пространства. Класови методи. Паралелно присвояване. 2016-10-31
7 Класовете като обекти. Symbol#to_proc. Case. Замразяване 2016-11-02
8 Call stack. Изключения 2016-11-07
9 Тестване 2016-11-09
10 RSpec. Require 2016-11-14
11 Интроспекция и метапрограмиране, част 1 2016-11-16
12 Интроспекция и метапрограмиране, част 2 2016-11-21
13 Интроспекция и метапрограмиране, част 3 2016-11-23
14 Регулярни изрази 2016-11-28
15 Пета задача. Класови променливи. Регулярни изрази, част 2 2016-12-05
16 Git, част 1 2016-12-07
17 Проекти. Git, част 2 2016-12-12
18 Web с Ruby. Sinatra 2016-12-14
19 Bundler. Ruby core и stdlib. Външни зависимости. Полезни библиотеки 2016-12-19
20 Enumerator. Return от блокове. Още полезни библиотеки 2017-01-04
21 Конкурентност 2017-01-08
22 Обектно-ориентирано програмиране 2017-01-16
23 Ruby on Rails 2017-01-18