07. Класовете като обекти. Symbol#to_proc. Case. Замразяване

07. Класовете като обекти. Symbol#to_proc. Case. Замразяване

07. Класовете като обекти. Symbol#to_proc. Case. Замразяване

2 ноември 2016

Днес

Но първо...

Малко въпроси

Въпрос 1

Какво правят alias и alias_method? Каква е разликата между двете?

 • Копират метод
 • alias е ключова дума, alias_method е метод
 • Единствено alias_method може да се използва с променливи

Въпрос 2

Какъв ще е резултатът от кода по-долу? Защо?

answer = 42

universe = proc do
 def say_answer
  puts "The answer is: #{answer}"
 end

 say_answer
end
 • Нищо няма да стане, понеже не викаме Procuniverse (trolololo)
 • При извикване щяхме да получим грешка, понеже answer е недефинирано в say_answer
 • Причината е, че def, class и module са scope gate-ове
 • Дефиницията на блок не е scope gate!

Въпрос 3

Какво ще изведе на екрана следният код:

FOOD = 'muffin'
module Cake
 FOOD = 'fruit'
end
module Dessert
 FOOD = ::Cake
 module Cake
  FOOD = 'chocolate'
 end
end
puts FOOD
module Dessert
 puts Cake::FOOD
 module Cake
  puts Cake::FOOD
  puts ::Cake::FOOD
  puts Dessert::FOOD
 end
 puts FOOD
end
puts Dessert::FOOD::FOOD

Въпрос 3

Отговорът

FOOD = 'muffin'
module Cake
 FOOD = 'fruit'
end
module Dessert
 FOOD = ::Cake
 module Cake
  FOOD = 'chocolate'
 end
end
puts FOOD        #=> muffin
module Dessert
 puts Cake::FOOD    #=> chocolate
 module Cake
  puts Cake::FOOD   #=> chocolate
  puts ::Cake::FOOD  #=> fruit
  puts Dessert::FOOD  #=> Cake
 end
 puts FOOD       #=> Cake
end
puts Dessert::FOOD::FOOD #=> fruit

Въпрос 4

Какво ще съдържат променливите след присвояването:

foo, (bar,), (larodi, *qux, answer), *others = 1, [2, 3], [1, 2, 3, 42]
 • foo #=> 1
 • bar #=> 2
 • larodi #=> 1
 • qux #=> [2, 3]
 • answer #=> 42
 • others #=> []

Root scope на константи - Object

Таблици с константи

Таблици с константи (2)

Можете да видите тази "таблица" през constants:

module MyLibrary
 class Object
 end
end

MyLibrary.constants     # => [:Object]
MyLibrary::Object == Object # => false

Текущ scope при търсене на константи

class Foo::Bar
 # In the Bar scope, but not in the Foo scope
end

Текущ scope при търсене на константи (2)

В този пример:

class Foo::Bar
 Larodi
end

Търсене на константи

module A::B
 module C::D
  Foo # Where does Ruby look for Foo?
 end
end
 1. В таблицата на D
 2. В таблицата на B
 3. В root scope-а (т.е. в таблицата на Object)

Въпроси дотук?

Задайте ги сега!

Symbol#to_proc

Следните два реда са (почти) еквивалентни:

name = proc { |object| object.name }
name = :name.to_proc

Когато подавате блок на метод с &block, Ruby извиква #to_proc, ако block не е ламбда или proc.

Съответно, следните два реда са еквивалентни

%w(foo plugh larodi).map { |s| s.length } # => [3, 5, 6]
%w(foo plugh larodi).map(&:length)    # => [3, 5, 6]

Symbol#to_proc

с повече от един аргумент

Всъщност, малко по-сложно е:

block = proc { |obj, *args| obj.method_name *args }
block = :method_name.to_proc

Това значи, че може да направите така:

[{a: 1}, {b: 2}, {c: 3}].reduce { |a, b| a.merge b } # => {:a=>1, :b=>2, :c=>3}
[{a: 1}, {b: 2}, {c: 3}].reduce(&:merge)       # => {:a=>1, :b=>2, :c=>3}

Или дори:

[1, 2, 3, 4].reduce { |sum, b| sum + b } # => 10
[1, 2, 3, 4].reduce(&:+)         # => 10

Symbol#to_proc

Употреба

['Foo', :bar, 3].map(&:to_s).map(&:upcase)

Symbol#to_proc

Примерна имплементация

class Symbol
 def to_proc
  # ...?
 end
end

Object#send

3.send :+, 4        # => 7
3.public_send :+, 4     # => 7
3.send :puts, 'Ruby magic!' # Ruby magic!
3.public_send :puts, 'wow' # => error: NoMethodError

Symbol#to_proc

Примерна имплементация

class Symbol
 def to_proc
  proc { |object, *args| object.public_send self, *args }
 end
end

Въпроси дотук?

???

Класовете като обекти

Класовете като обекти (2)

Долното работи:

a_hash_class = Hash
a_hash_class.new # => {}

Класовете като обекти (3)

anonymous_class = Class.new
anonymous_class.new # => #<#<Class:0x002b4f24590b20>:0x002b4f24590aa8>
Class.new.new    # => #<#<Class:0x002b4f24590530>:0x002b4f245904e0>
Module.new     # => #<Module:0x002b4f245900f8>

Класовете като обекти (4)

Можем да подадем блок на Class.new:

duck = Class.new do
 def quack_to(creature_name)
  "Quack, #{creature_name}, quack!"
 end
end

duck.new.quack_to("swan") # => "Quack, swan, quack!"

Обектите тип "клас" и константи

class Person
end

Класове и константи

Когато присвоим анонимен клас на константа, попадаме в специален случай:

Person = Class.new
Class.new      # => #<Class:0x002ba7326dbe10>
Person = Class.new # => Person

Module.new     # => #<Module:0x002ba7326db578>
Larodi = Module.new # => Larodi

Въпроси?

?!?

Класови методи

Класови методи

преговор

Неканоничният и праволинеен начин за дефиниране на класов метод:

module Snake
 class Level
  def Level.load(level_data)
   # Code
  end
 end
end

Класови методи

втори начин

Този начин е еквивалентен на предишния слайд:

module Snake
 class Level
  def self.load(level_data)
   # Code
  end
 end
end

Това работи, понеже:

Класови методи

трети начин

Използва се при нужда да се дефинират няколко класови метода:

module Snake
 class Level
  class << self
   def load(level_data)
    # Code
   end
  end
 end
end

Класови методи

конвенции

Въпроси дотук?

Преди да продължим със следващата тема.

case

В Ruby има "switch". Казва се case.

def quote(name)
 case name
 when 'Yoda'
  puts 'Do or do not. There is no try.'
 when 'Darth Vader'
  puts 'The Force is strong with this one.'
 when 'R2-D2'
  puts 'Beep. Beep. Beep.'
 else
  puts 'Dunno what to say'
 end
end

Забележете индентацията.

case

особености

case

алтернативен синтаксис

case operation
when :& then puts 'And?'
when :| then puts 'Or...'
when :! then puts 'Not!'
else     puts 'WAT?'
end

case

връщана стойност

На какво ще се оцени следният код?

case 'Wat?'
when 'watnot' then puts "I'm on a horse."
end

Ако няма else и никой when не match-не, се връща nil.

case

стойности

case не сравнява с ==. Може да напишете следното:

def qualify(age)
 case age
 when 0..12
  'still very young'
 when 13..19
  'a teenager! oh no!'
 when 33
  'the age of jesus'
 when 90..200
  'wow. that is old!'
 else
  'not very interesting'
 end
end

case

Object#===

case сравнява с ===. Няколко класа го имплементират:

case

Class#===

def qualify(thing)
 case thing
 when Integer then 'this is a number'
 when String then 'it is a string'
 when Array  then thing.map { |item| qualify item }
 else 'huh?'
 end
end

case

Range#===

case hours_of_sleep
when 8..10 then 'I feel fine.'
when 6...8 then 'I am a little sleepy.'
when 0..3 then 'OUT OF MY WAY! I HAVE PLACES TO BE AND PEOPLE TO SEE!'
end

case

Regexp#===

def parse_date(date_string)
 case date_string
 when /(\d{4})-(\d\d)-(\d\d)/
  Date.new $1.to_i, $2.to_i, $3.to_i
 when /(\d\d)\/(\d\d)\/(\d{4})/
  Date.new $3.to_i, $1.to_i, $2.to_i
 end
end

case

when с няколко стойности

Ruby позволява да обедините проверката за няколко възможни стойности в един when, дори да не са от един и същи тип.

case number
when (42+0i) then 'This is too complex for me!'
when 42, 42.0 then 'This is more like it!'
end

case

с обикновени условия

thing = 42
case
when thing == 1 then 1
else 'no_idea'
end

Въпроси по case

Сега е моментът.

Замразяване на обекти в Ruby

Замразяване на обекти

module Entities
 ENTITIES = {
  '&' => '&amp;',
  '"' => '&quot;',
  '<' => '&lt;',
  '>' => '&gt;',
 }.freeze

 ENTITY_PATTERN = /#{ENTITIES.keys.join('|')}/.freeze

 def escape(text)
  text.gsub ENTITY_PATTERN, ENTITIES
 end
end

Замразяване на низове

Тъй като низовете в Ruby са mutable, всяко срещане на низ = нов обект:

''.object_id         # => 23775293466780
''.object_id         # => 23775293466240
''.object_id == ''.object_id # => false

Замразяване на низове

пример

class HTTP
 attr_reader :method

 def post?
  method == 'POST' # New string object on each call
 end
end

Замразяване на низове

пример за workaround

class HTTP
 attr_reader :method
 METHOD_POST = 'POST'

 def post?
  method == METHOD_POST
 end
end

Това е досадно. Затова в Ruby 2.1 има и по-добро решение.

String#freeze

''.freeze.object_id            # => 23589015467900
''.freeze.object_id            # => 23589015467900
''.freeze.object_id == ''.freeze.object_id # => true

Синтаксис за замразяване на низове

Оптимизация при замразяване

работи само с литералния синтаксис

'text'.freeze.object_id             # => 23534545930840
foo = 'text'
foo.freeze.object_id              # => 23534545928760
foo.freeze.object_id == 'text'.freeze.object_id # => false

Замразяване на всички стрингове във файл

Замразяване на обекти

Размразяване на обекти

Arendelle's salvation

require 'fiddle'

class Object
 def unfreeze
  Fiddle::Pointer.new(object_id * 2)[1] &= ~(1 << 3)
 end
end

script = 'Do you want to build a castle of ice?'.freeze
script.frozen? # => true
script.unfreeze
script[/castle of ice/] = 'snowman'
script.frozen? # => false
script # => "Do you want to build a snowman?"

Въпроси