06. Синоними на методи. Именовани пространства. Класови методи. Паралелно присвояване.

06. Синоними на методи. Именовани пространства. Класови методи. Паралелно присвояване.

06. Синоними на методи. Именовани пространства. Класови методи. Паралелно присвояване.

31 октомври 2016

Днес

OpenFest

Четвърта задача

Въпрос 1

Какво ще има в ancestors chain-a?

module Foo; end
module Bar; end
module Baz; end

module Qux
 include Foo
 include Bar
end

class Garply
 include Foo
 include Qux
end

class Waldo < Garply
 include Foo
 include Baz
 include Bar
end

Waldo.ancestors # =>

[Waldo, Baz, Garply, Qux, Bar, Foo, Object, Kernel, BasicObject]

Основните класове в Ruby

"Всичко наследява от Object"

Class.ancestors # => [Class, Module, Object, Kernel, BasicObject]

Основните класове в Ruby

Class.ancestors # => [Class, Module, Object, Kernel, BasicObject]

protected

Само обекти от същия клас могат да викат protected методи

class Vector
 def initialize(x, y) @x, @y = x, y     end
 def inspect()    "Vector.new(#@x, #@y)" end

 def +(other)
  Vector.new(*coords.zip(other.coords).map { |a, b| a + b })
 end

 protected
 def coords() [@x, @y] end
end

vector = Vector.new(1, 2) + Vector.new(3, 4)
vector    # => Vector.new(4, 6)
vector.coords # => error: NoMethodError

private и protected

още известни като Private, Public и General Specific

Клас-макросите private и protected

Понеже private и protected са методи:

class Person
 def name() end
 def age() end

 private :name, :age
end

Или дори:

class String
 private :upcase!, :downcase!
end

"Foo".upcase! # => error: NoMethodError

Клас-макросите private и protected (2)

Помните ли, че дефиницията на метод връща името на метод като символ?

def foo() end # :foo

Значи може да направите така:

class Person
 private def name
  "My name is a secret."
 end

 private def age
  "I'm feeling feminine, so my age is a secret, too."
 end
end

Синоними на методи в Ruby

Синтаксис за синоними на методи

Семантика на синоними на методи

Пример с alias

Въпреки името си, alias прави копие на метод.

class Array
 alias old_reduce reduce

 def reduce(*args, &block)
  puts "I see you are using #reduce. Let me help!"
  old_reduce(*args, &block) * 0.01
 end
end

[1, 2, 3, 4, 5, 6].reduce { |a, b| a + b } # => 0.21

Синоними на методи

Пример за реална употреба:

def to_s
 to_html
end

По-добре да се запише така:

alias_method :to_s, :to_html

Или така:

alias to_s to_html

Разлики между alias и alias_method

Разлики между alias и alias_method

създаване на синоними по време на изпълнение

class Array
 [:size, :count, :length].each do |method_name|
  alias_method "old_#{method_name}", :size
 end

 def size
  0
 end
end

[1, 2, 3].size   # => 0
[1, 2, 3].old_size # => 3

Забележки относно синоними на методи

Именувани пространства

Класовете и модулите могат да служат като именувани пространства.

module Useless
 class Thing
 end
end

class Grandfather
 class StraightRazor
 end
end

Useless::Thing.new       # => #<Useless::Thing:0x002b3e0ec017b0>
Grandfather::StraightRazor.new # => #<Grandfather::StraightRazor:0x002b3e0ec01328>

Именувани пространства (2)

Ако се намирате в модул, няма нужда да ползвате пълния път до константите:

module Useless
 class Thing
 end

 Thing.new     # => #<Useless::Thing:0x002b563b230958>
end

Useless::Thing.new # => #<Useless::Thing:0x002b563b2304f8>
Thing.new      # => error: NameError

Търсене на променливи в Ruby

bacon = 2

def foo
 chunky = 10

 1.times do
  chunky    # 10
  chunky = 44
 end

 chunky     # 44
 bacon     # error: NameError
end

foo()

Правила за търсене на константи

Малък пример

PLACE = 'root'
module Outer
 PLACE = 'intermediate'
 module Inner
  PLACE = 'deep'
 end
end

PLACE        # => "root"
Outer::Inner::PLACE # => "deep"
module Outer
 module Inner
  PLACE      # => "deep"
  ::PLACE     # => "root"
 end
 PLACE       # => "intermediate"
 Inner::PLACE   # => "deep"
end

Класови методи

Може да дефинирате класови методи така:

class Something
 def Something.answer
  42
 end
end

Something.answer  # => 42

Класови методи (2)

Не може да ги викате неквалифицирано от инстанцията:

class Something
 def Something.answer
  42
 end

 def do_stuff
  answer       # => error: NameError
  Something.answer  # => 42
 end
end

thing = Something.new
thing.answer      # => error: NoMethodError
Something.answer    # => 42

thing.do_stuff

Класови методи (3)

Достъпни са в наследниците:

class Base
 def Base.answer() 42 end
end

class Derived < Base
 def Derived.say_answer
  answer     # => 42
  Base.answer  # => 42
 end
end

Derived.answer   # => 42
Base.answer    # => 42

Derived.say_answer

Класови методи (4)

Има и други начини за дефиниция на класови методи:

Класови методи (5)

Присвояване

Паралелно присвояване

прост пример

a, b = 1, 2
a       # => 1
b       # => 2

a, b = b, a
a       # => 2
b       # => 1

Има няколко различни случая, които ще разгледаме.

Паралелно присвояване

присвояване на една променлива

a = 1, 2, 3
a # => [1, 2, 3]

Практически същото като a = [1, 2, 3]

Паралелно присвояване

разпакетиране на дясната страна

a, b = [1, 2, 3]
a # => 1
b # => 2

a, b = 1, 2, 3
a # => 1
b # => 2

Паралелно присвояване

със splat аргументи

head, *tail = [1, 2, 3]
head  # => 1
tail  # => [2, 3]

first, *middle, last = 1, 2, 3, 4
first # => 1
middle # => [2, 3]
last  # => 4

Паралелно присвояване

splat аргументи отдясно

first, *middle, last = 1, [2, 3, 4]
first # => 1
middle # => []
last  # => [2, 3, 4]

first, *middle, last = 1, *[2, 3, 4]
first # => 1
middle # => [2, 3]
last  # => 4

Вложено присвояване

head, (title, body) = [1, [2, 3]]
head  # => 1
title # => 2
body  # => 3

Вложено присвояване и splat-ове

head, (title, *sentences) = 1, [2, 3, 4, 5, 6]
head   # => 1
title   # => 2
sentences # => [3, 4, 5, 6]

Ред на оценка

Бележка за реда на оценка при присвояване — първо отдясно, след това отляво:

x = 0
a, b, c = x, (x += 1), (x += 1)
x # => 2
a # => 0
b # => 1
c # => 2

Променливата _

Променливата _

Може да ползвате едно име само един път, когато то се среща в списък с параметри на метод, блок и прочее.

Proc.new { |a, b, a| } # SyntaxError: duplicated argument name
Proc.new { |_, b, _| } # => #<Proc:0x007f818af68de0@(irb):23>

Горното важи не само за блокове, но и за методи.

Присвояване в Ruby

Къде важат тези правила?

[[1, [2, 3]], [4, [5, 6]], [7, [8, 9]]].each do |a, (b, c)|
 puts "#{a}, #{b}, #{c}"
end
# 1, 2, 3
# 4, 5, 6
# 7, 8, 9

Присвояване в Ruby

Имате ли въпроси по тази тема?

Quine

програма, принтираща кода си

->_{_%_}["->_{_%%_}[%p]"]

Quine

to the eleven

v=0000;eval$s=%q~d=%!^Lcf<LK8,         _@7gj*LJ=c5nM)Tp1g0%Xv.,S[<>YoP
4ZojjV)O>qIH1/n[|2yE[>:ieC    "%.#% :::##"    97N-A&Kj_K_><wS5rtWk@*a+Y5
yH?b[F^e7C/56j|pmRe+:)B   "##%   ::##########"   O98(Zh)'Iof*nm.,$C5Nyt=
PPu01Avw^<IiQ=5$'D-y?  "##:     ###############"  g6`YT+qLw9k^ch|K'),tc
6ygIL8xI#LNz3v}T=4W  "#      #.  .####:#######"  lL27FZ0ij)7TQCI)P7u
}RT5-iJbbG5P-DHB<.  "       ##### # :############"  R,YvZ_rnv6ky-G+4U'
$*are@b4U351Q-ug5  "       #######################"  00x8RR%`Om7VDp4M5
PFixrPvl&<p[]1IJ  "       ############:#### %#####"  EGgDt8Lm#;bc4zS^
y]0`_PstfUxOC(q  "       .#############:##%  .## ."  /,}.YOIFj(k&q_V
zcaAi?]^lCVYp!; " %%      .################.   #.  " ;s="v=%04o;ev"%
(;v=(v-($*+[45, ":####:     :##############%    :  " ])[n=0].to_i;)%
360)+"al$s=%q#{ "%######.       #########      " ;;"%c"%126+$s<<
126}";d.gsub!(/ "##########.      #######%       " |\s|".*"/,"");;
require"zlib"|| "###########      :######.       " ;d=d.unpack"C*"
d.map{|c|n=(n|| ":#########:      .######: .      " )*90+(c-2)%91};
e=["%x"%n].pack  " :#######%      :###### #:     "  &&"H*";e=Zlib::
Inflate.inflate(  " ######%      .####% ::     "  &&e).unpack("b*"
)[0];22.times{|y|  " ####%       %###       "  ;w=(Math.sqrt(1-(
(y*2.0-21)/22)**(;  " .###:       .#%       "  ;2))*23).floor;(w*
2-1).times{|x|u=(e+  " %##              "  )[y*z=360,z]*2;u=u[
90*x/w+v+90,90/w];s[(  " #.            "  ;y*80)+120-w+x]=(""<<
32<<".:%#")[4*u.count((   " .          "   ;"0"))/u.size]}};;puts\
s+";_ The Qlobe#{" "*18+ (    "# :#######"    ;"Copyright(C).Yusuke End\
oh, 2010")}";exit~;_ The Qlobe         Copyright(C).Yusuke Endoh, 2010

Quine

Може да пуснете quine-а от предния слайд като го запазите във файл quine.rb и ползвате това скриптче:

#!/bin/sh

while true
do
 ruby quine.rb | tee quine_result
 mv quine_result quine.rb
 sleep 0.2
done

Constant Autoloading in Rails

🎉 bonus 🎉

Въпроси