Бонус задача: ArnoldC+-

Предадени решения

Краен срок:
29.12.2016 19:00
Точки:
10

Срокът за предаване на решения е отминал

Arnold C+-

What killed the dinosaurs? The ice age.

Имплементирането на езотеричен език за програмиране е част от life complete checklist-a на всеки програмист. С тази задача ще ви помогнем да убиете два заека.

ArnoldC е базиран на фрази от кариерата на небезизвестен актьор от австрийски произход.

Тъй като сме махнали, добавили и променили няколко неща, ще наречем нашия диалект на езика Arnold C+-.

main

Всяка ArnoldC+- програма има main метод, играещ ролята на entry point. Той започва с фразата its_showtime и завършва с you_have_been_terminated:

its_showtime
 # do_something
you_have_been_terminated

Типове:

Езикът не е статично типизиран. Има само два типа - цели числа и функции.

Всички операции, освен извикване на функция и сравнение за равенство, работят само върху числа.

Принтиране:

talk_to_the_hand 42
talk_to_the_hand _some_var

Присвояване на променливи:

get_to_the_chopper _the_answer
here_is_my_invitation 42
enough_talk

Горното ще присвои начална стойност 42 на _the_answer. Не може да се декларира променлива без начална стойност. enough_talk затваря присвояването (представете си ; в други езици).

Имената на променливите спазват същите ограничения като тези в Ruby, като допълнително не могат да са сред запазените фрази в ArnoldC+- (aka its_showtime, talk_to_the_hand etc). По конвенция ще използваме _snake_case_with_leading_underscore, но кодът ви не бива да разчита на това. Това важи и за имената на функции и техните параметри.

Операции:

Изпълняването на операции изисква да присвоите начална стойност на променлива, като изредите въпросните операции преди затварящия enough_talk:

# _forty_two = 6 * 9
get_to_the_chopper _forty_two
here_is_my_invitation 6
youre_fired 9
enough_talk

Множество операции могат да следват една след друга в едно и също присвояване:

# _fibonacci_5 = 1 + 1 + 2 + 3 + 5
get_to_the_chopper _fibonacci_5
here_is_my_invitation 1
get_up 1
get_up 2
get_up 3
get_up 5
enough_talk

Всички операции имат равен приоритет.

 • Аритметични операции:

  # + _x
  get_up _x
  
  # - _x
  get_down _x
  
  # * _x
  youre_fired _x
  
  # / _x
  he_had_to_split _x
  
  # % _x
  i_let_him_go _x
  
 • Логически операции:

  0 се смята за неистина. Всичко друго - истина.

  Съществуват две логически константи - i_lied = 0 и no_problemo = 1.

  # or _x
  consider_that_a_divorce _x
  
  # and _x
  knock_knock _x
  

  or връща първия операнд, ако той е истина, и втория - в противен случай.

  and връща първия операнд, ако той е неистина, и втория иначе.

  Няма not.

 • Операции за сравнение:

  # > _x
  let_off_some_steam_bennet _x
  
  # == _x
  you_are_not_you_you_are_me _x
  

  Проверката за равенство може да работи и върху функции. Тогава се оценява на истина ако двете функции имат един и същи идентитет. С други думи - ако реферирате една и съща функция, но не и ако имате две различни фунции с еднакво тяло (например генерирани от друга функция).

  Сравнението на число с функция винаги се оценява на неистина.

if-else:

# if _condition
#  # do_something
# else
#  # do_something_else
# end
because_im_going_to_say_please _condition
 # do_something
bull_shit
 # do_something_else
you_have_no_respect_for_logic

bull_shit клаузата може да липсва.

Множество if-else-ове могат да се влагат един в друг.

Условията създават нов блок - те могат да виждат външните променливи, но не могат да ги променят или да добавят нови такива в обграждащия ги scope. Същото важи и за дефиницията на функции.

Деклариране на функции:

# def _function_name(_x, _y)
#  # do_something
#  return _return_value
# end
listen_to_me_very_carefully _function_name
i_need_your_clothes_your_boots_and_your_motorcycle _x
i_need_your_clothes_your_boots_and_your_motorcycle _y
give_these_people_air
 # do_something
 ill_be_back _return_value
hasta_la_vista_baby

По подразбиране всички функции са void. Void функциите могат да имат return, но самата върната стойност се игнорира от извикващия код. За да направите функция не-void е нужна ключовата фраза give_these_people_air след дефиницията на параметрите на функцията.

ill_be_back не е задължително да е последният израз във функцията.

Ако не е дадена стойност, ill_be_back връща 0.

Функциите може да нямат параметри.

Извикване на функции:

# _foo()
do_it_now _foo

# _bar(_a, _b)
do_it_now _bar, _a, _b

# _quiz = _baz(_a, _b, _c)
get_your_ass_to_mars _quiz
do_it_now _baz, _a, _b, _c

Резултатът от извикване на не-void функции трябва да се присвои на променлива чрез фразата get_your_ass_to_mars.

Вложени функции:

Могат да се дефинират вложени функции, като дефиницията им остава в scope-a на дефиниращата ги функция.

Всяка функция си пази closure с околните променливи.

Всяко извикване на функция дефинира вложените си функции наново. С други думи:

# _define_function = lambda do
#  _inner_function = -> {}
#  return _inner_function
# end
#
# _first_invocation = _define_function.()
# _second_invocation = _define_function.()
# _are_the_two_functions_identical = _first_invocation == _second_invocation
# 
# print _are_the_two_functions_identical

listen_to_me_very_carefully _define_function
give_these_people_air
 listen_to_me_very_carefully _inner_function
 hasta_la_vista_baby

 ill_be_back _inner_function
hasta_la_vista_baby

its_showtime
 get_your_ass_to_mars _first_invocation
 do_it_now _define_function

 get_your_ass_to_mars _second_invocation
 do_it_now _define_function

 get_to_the_chopper _are_the_two_functions_identical
 here_is_my_invitation _first_invocation
 you_are_not_you_you_are_me _second_invocation
 enough_talk

 # prints 0
 talk_to_the_hand _are_the_two_functions_identical
you_have_been_terminated

Забележете, че в Ruby "превода" използвахме lambda, понеже дефинирането на вложени функции не работи по същия начин. В ArnoldCPM няма анонимни функции.

Още за функциите

Функциите поддържат рекурсия (което е и единственият метод за циклене в езика):

# def _to_infinity_and_beyond(_n)
#  print _n
#  _n_plus_one = _n + 1
#  _to_infinity_and_beyond(_n_plus_one)
# end
#
# _to_infinity_and_beyond(1)

listen_to_me_very_carefully _to_infinity_and_beyond
i_need_your_clothes_your_boots_and_your_motorcycle _n
 talk_to_the_hand _n

 get_to_the_chopper _n_plus_one
 here_is_my_invitation _n
 get_up 1
 enough_talk

 do_it_now _to_infinity_and_beyond, _n_plus_one
hasta_la_vista_baby

its_showtime
 do_it_now _to_infinity_and_beyond, 1
you_have_been_terminated

Функциите могат да приемат други функции като аргументи както и да връщат такива.

main е запазено име за функцията, дефинирана от its_showtime. Няма да се опитваме да дефинираме такава с listen_to_me_very_carefully.

Ruby интерфейс

Трябва да дефинирате модул ArnoldCPM с метод totally_recall, който оценява ArnoldC+- кодът, подаден му като блок.

Нужен е и метод ArnoldCPM.printer=, който задава обектът, чиито print метод ще се вика при принтиране. print методът приема един аргумент - числото, което бива принтирано.

Пример:

# prints
# 110110
# 11101101
ArnoldCPM.printer = Kernel

ArnoldCPM.totally_recall do
 its_showtime
  talk_to_the_hand 110110
  talk_to_the_hand 11101101
 you_have_been_terminated
end

Забележка: От изключителна важност е talk_to_the_hand да вика printer.print. В противен случай тестовете ви няма да минават.

Примерни тестове

 • Не забравяйте да си пуснете примерните тестове преди да предадете решение.
 • В тях ще намерите и повече примери.

Ограничения

Тази задача има следните ограничения:

 • Най-много 100 символа на ред
 • Най-много 10 реда на метод
 • Най-много 3 нива на влагане
 • Най-много 4 аргумента на метод

Ако искате да проверите дали задачата ви спазва ограниченията, следвайте инструкциите в описанието на хранилището за домашните.

Няма да приемаме решения, които не спазват ограниченията. Изпълнявайте rubocop редовно, докато пишете кода. Ако смятате, че rubocop греши по някакъв начин, пишете ни на fmi@ruby.bg, заедно с прикачен код или линк към такъв като private gist. Ако пуснете кода си публично (например във форумите), ще смятаме това за преписване.