Решение на Четвърта задача - Unit тестване от Кристъфър Коруев

Обратно към всички решения

Към профила на Кристъфър Коруев

Резултати

 • 3 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 3 точки общо
 • 11 успешни тест(а)
 • 8 неуспешни тест(а)

Код

RSpec.describe 'Version' do
describe '#initialize' do
it 'raise exception when invalid version' do
expect { Version.new('dsadasda') }.to raise_error(ArgumentError)
end
it 'should not raise exception' do
expect { Version.new('1.1.0') }.not_to raise_error
end
end
describe '#<=>' do
let(:version_object) { Version.new('1.1') }
it 'does not care about 0' do
expect(version_object.components).to eq(Version.new('1.1.0').components)
end
it 'cares where the 0 is' do
expect(version_object.components).not_to eq(Version.new('0.1').components)
end
it 'knows when version is bigger' do
expect(version_object <=> Version.new('0.8')).to eq(1)
end
it 'knows when version is smaller' do
expect(version_object <=> Version.new('1.8')).to eq(-1)
end
it 'knows when versions are equal' do
expect(version_object).to eq(Version.new('1.1'))
end
end
describe '#to_s' do
it 'does convert to string' do
expect(Version.new('1.1')).to eq('1.1')
end
it 'removes trailing 0s' do
expect(Version.new('1.1.0')).to eq('1.1')
expect(Version.new('1.1.0.0.0')).to eq('1.1')
expect(Version.new('0.0')).to eq('')
end
end
describe '#components' do
it 'returns correct components' do
expect(Version.new('1.3.4').components).to eq([1, 3, 4])
expect(Version.new('0.3.4').components).to eq([0, 3, 4])
expect(Version.new('1.3.4.2.3.4').components).to eq([1, 3, 4, 2, 3, 4])
expect(Version.new('0.1.3.4').components).to eq([0, 1, 3, 4])
expect(Version.new('0.1.3.0.2').components).to eq([0, 1, 3, 0, 2])
end
let(:version) { Version.new('0.1.3.4.1.0.2.0') }
let(:version_with_0s) { Version.new('0.1.3.4.1.0.2.0.0.0.0') }
it 'does not care about trailing 0' do
expect(version.components).to eq([0, 1, 3, 4, 1, 0, 2])
expect(version_with_0s.components).to eq([0, 1, 3, 4, 1, 0, 2])
end
it 'limits the aray size' do
expect(version.components(3)).to eq([0, 1, 3])
expect(version.components(6)).to eq([0, 1, 3, 4, 1, 0])
expect(version.components(10)).to eq([0, 1, 3, 4, 1, 0, 2, 0, 0, 0])
expect(version.components(1)).to eq([0])
end
end
describe 'Range#include?' do
let(:range) { Version::Range.new(Version.new('1'), Version.new('2')) }
let(:range_strings) { Version::Range.new('2.1', '3.2') }
it 'returns true when version is in range' do
expect(range.include?(Version.new('1.5'))).to eq(true)
expect(range.include?(Version.new('1.5.1'))).to eq(true)
expect(range.include?(Version.new('1.9.0'))).to eq(true)
expect(range.include?('1.0')).to eq(true)
expect(range_strings.include?('2.10')).to eq(true)
end
it 'returns false when version in not in range' do
expect(range.include?(Version.new('2.9.0'))).to eq(false)
expect(range.include?(Version.new('0.9.0'))).to eq(false)
expect(range.include?('3.9.0')).to eq(false)
end
end
end

Лог от изпълнението

.F..FFF...F.F....FF

Failures:

 1) spec Version checks for ArgumentError with the correct message
   Failure/Error: expect(@solution).to_not pass_tests
    expected this solution to not pass the tests:
    
     class Version
      VALID_VERSION_REGEXP = /\A\z|\A[0-9]+(\.[0-9]+)*\z/
     
      include Comparable
     
      def initialize(version = '')
       unless VALID_VERSION_REGEXP.match(version.to_s)
        raise ArgumentError, "Invalid version string"
       end
      
       @components = version.to_s
        .split('.')
        .map(&:to_i)
        .reverse
        .drop_while(&:zero?)
        .reverse
      end
     
      def <=>(other)
       @components <=> Version.new(other).internal_components
      end
     
      def internal_components(positions = 0)
       padding_size = positions - @components.size
     
       if padding_size > 0
        @components + [0] * padding_size
       elsif positions != 0
        @components.take(positions)
       else
        @components.dup
       end
      end
     
      def components(positions = 0)
       padding_size = positions - @components.size
     
       if padding_size > 0
        @components + [0] * padding_size
       elsif positions != 0
        @components.take(positions)
       else
        @components.dup
       end
      end
     
      def to_s
       @components.join('.')
      end
     
      class Range
       include Enumerable
     
       def initialize(start_version, end_version)
        @start_version = Version.new(start_version)
        @end_version  = Version.new(end_version)
       end
     
       def include?(version)
        (@start_version <=> version) < 1 && (@end_version <=> version) == 1
       end
     
       def each
        current_version = @start_version
     
        while (current_version <=> @end_version) == -1
         yield current_version
     
         current_version = increment_version(current_version)
        end
       end
     
       private
     
       def increment_version(version)
        components = version.internal_components(3)
     
        components[2] += 1
     
        components.to_enum.with_index.reverse_each do |_, index|
         component = components[index]
     
         if component >= 10 && components[index - 1]
          components[index]   = 0
          components[index - 1] += 1
         end
        end
     
        Version.new(components.join('.'))
       end
      end
     end
   # /tmp/d20161119-19072-xnl5uf/spec.rb:257:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/language/ruby/run_with_timeout.rb:7:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/language/ruby/run_with_timeout.rb:7:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 2) spec Version checks that initialize can be given no arguments
   Failure/Error: expect(@solution).to_not pass_tests
    expected this solution to not pass the tests:
    
     class Version
      VALID_VERSION_REGEXP = /\A\z|\A[0-9]+(\.[0-9]+)*\z/
     
      include Comparable
     
      def initialize(version)
       unless VALID_VERSION_REGEXP.match(version.to_s)
        raise ArgumentError, "Invalid version string '#{version}'"
       end
      
       @components = version.to_s
        .split('.')
        .map(&:to_i)
        .reverse
        .drop_while(&:zero?)
        .reverse
      end
     
      def <=>(other)
       @components <=> Version.new(other).internal_components
      end
     
      def internal_components(positions = 0)
       padding_size = positions - @components.size
     
       if padding_size > 0
        @components + [0] * padding_size
       elsif positions != 0
        @components.take(positions)
       else
        @components.dup
       end
      end
     
      def components(positions = 0)
       padding_size = positions - @components.size
     
       if padding_size > 0
        @components + [0] * padding_size
       elsif positions != 0
        @components.take(positions)
       else
        @components.dup
       end
      end
     
      def to_s
       @components.join('.')
      end
     
      class Range
       include Enumerable
     
       def initialize(start_version, end_version)
        @start_version = Version.new(start_version)
        @end_version  = Version.new(end_version)
       end
     
       def include?(version)
        (@start_version <=> version) < 1 && (@end_version <=> version) == 1
       end
     
       def each
        current_version = @start_version
     
        while (current_version <=> @end_version) == -1
         yield current_version
     
         current_version = increment_version(current_version)
        end
       end
     
       private
     
       def increment_version(version)
        components = version.internal_components(3)
     
        components[2] += 1
     
        components.to_enum.with_index.reverse_each do |_, index|
         component = components[index]
     
         if component >= 10 && components[index - 1]
          components[index]   = 0
          components[index - 1] += 1
         end
        end
     
        Version.new(components.join('.'))
       end
      end
     end
   # /tmp/d20161119-19072-xnl5uf/spec.rb:314:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/language/ruby/run_with_timeout.rb:7:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/language/ruby/run_with_timeout.rb:7:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 3) spec Version checks for comparison operators positively
   Failure/Error: expect(@solution).to_not pass_tests
    expected this solution to not pass the tests:
    
     class Version
     def >(other)
      false
     end
      VALID_VERSION_REGEXP = /\A\z|\A[0-9]+(\.[0-9]+)*\z/
     
      include Comparable
     
      def initialize(version = '')
       unless VALID_VERSION_REGEXP.match(version.to_s)
        raise ArgumentError, "Invalid version string '#{version}'"
       end
     
       @components = version.to_s
        .split('.')
        .map(&:to_i)
        .reverse
        .drop_while(&:zero?)
        .reverse
      end
     
      def <=>(other)
       @components <=> Version.new(other).internal_components
      end
     
      def internal_components(positions = 0)
       padding_size = positions - @components.size
     
       if padding_size > 0
        @components + [0] * padding_size
       elsif positions != 0
        @components.take(positions)
       else
        @components.dup
       end
      end
     
      def components(positions = 0)
       padding_size = positions - @components.size
     
       if padding_size > 0
        @components + [0] * padding_size
       elsif positions != 0
        @components.take(positions)
       else
        @components.dup
       end
      end
     
      def to_s
       @components.join('.')
      end
     
      class Range
       include Enumerable
     
       def initialize(start_version, end_version)
        @start_version = Version.new(start_version)
        @end_version  = Version.new(end_version)
       end
     
       def include?(version)
        (@start_version <=> version) < 1 && (@end_version <=> version) == 1
       end
     
       def each
        current_version = @start_version
     
        while (current_version <=> @end_version) == -1
         yield current_version
     
         current_version = increment_version(current_version)
        end
       end
     
       private
     
       def increment_version(version)
        components = version.internal_components(3)
     
        components[2] += 1
     
        components.to_enum.with_index.reverse_each do |_, index|
         component = components[index]
     
         if component >= 10 && components[index - 1]
          components[index]   = 0
          components[index - 1] += 1
         end
        end
     
        Version.new(components.join('.'))
       end
      end
     end
   # /tmp/d20161119-19072-xnl5uf/spec.rb:323:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/language/ruby/run_with_timeout.rb:7:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/language/ruby/run_with_timeout.rb:7:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 4) spec Version checks for comparison operators negatively
   Failure/Error: expect(@solution).to_not pass_tests
    expected this solution to not pass the tests:
    
     class Version
     def >(other)
      true
     end
      VALID_VERSION_REGEXP = /\A\z|\A[0-9]+(\.[0-9]+)*\z/
     
      include Comparable
     
      def initialize(version = '')
       unless VALID_VERSION_REGEXP.match(version.to_s)
        raise ArgumentError, "Invalid version string '#{version}'"
       end
     
       @components = version.to_s
        .split('.')
        .map(&:to_i)
        .reverse
        .drop_while(&:zero?)
        .reverse
      end
     
      def <=>(other)
       @components <=> Version.new(other).internal_components
      end
     
      def internal_components(positions = 0)
       padding_size = positions - @components.size
     
       if padding_size > 0
        @components + [0] * padding_size
       elsif positions != 0
        @components.take(positions)
       else
        @components.dup
       end
      end
     
      def components(positions = 0)
       padding_size = positions - @components.size
     
       if padding_size > 0
        @components + [0] * padding_size
       elsif positions != 0
        @components.take(positions)
       else
        @components.dup
       end
      end
     
      def to_s
       @components.join('.')
      end
     
      class Range
       include Enumerable
     
       def initialize(start_version, end_version)
        @start_version = Version.new(start_version)
        @end_version  = Version.new(end_version)
       end
     
       def include?(version)
        (@start_version <=> version) < 1 && (@end_version <=> version) == 1
       end
     
       def each
        current_version = @start_version
     
        while (current_version <=> @end_version) == -1
         yield current_version
     
         current_version = increment_version(current_version)
        end
       end
     
       private
     
       def increment_version(version)
        components = version.internal_components(3)
     
        components[2] += 1
     
        components.to_enum.with_index.reverse_each do |_, index|
         component = components[index]
     
         if component >= 10 && components[index - 1]
          components[index]   = 0
          components[index - 1] += 1
         end
        end
     
        Version.new(components.join('.'))
       end
      end
     end
   # /tmp/d20161119-19072-xnl5uf/spec.rb:359:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/language/ruby/run_with_timeout.rb:7:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/language/ruby/run_with_timeout.rb:7:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 5) spec Version tests that #components cannot be used to modify the version
   Failure/Error: expect(@solution).to_not pass_tests
    expected this solution to not pass the tests:
    
     class Version
      VALID_VERSION_REGEXP = /\A\z|\A[0-9]+(\.[0-9]+)*\z/
     
      include Comparable
     
      def initialize(version = '')
       unless VALID_VERSION_REGEXP.match(version.to_s)
        raise ArgumentError, "Invalid version string '#{version}'"
       end
     
       @components = version.to_s
        .split('.')
        .map(&:to_i)
        .reverse
        .drop_while(&:zero?)
        .reverse
      end
     
      def <=>(other)
       @components <=> Version.new(other).internal_components
      end
     
      def internal_components(positions = 0)
       padding_size = positions - @components.size
     
       if padding_size > 0
        @components + [0] * padding_size
       elsif positions != 0
        @components.take(positions)
       else
        @components.dup
       end
      end
     
      def components(positions = 0)
       padding_size = positions - @components.size
      
       if padding_size > 0
        @components + [0] * padding_size
       elsif positions != 0
        @components.take(positions)
       else
        @components
       end
      end
     
      def to_s
       @components.join('.')
      end
     
      class Range
       include Enumerable
     
       def initialize(start_version, end_version)
        @start_version = Version.new(start_version)
        @end_version  = Version.new(end_version)
       end
     
       def include?(version)
        (@start_version <=> version) < 1 && (@end_version <=> version) == 1
       end
     
       def each
        current_version = @start_version
     
        while (current_version <=> @end_version) == -1
         yield current_version
     
         current_version = increment_version(current_version)
        end
       end
     
       private
     
       def increment_version(version)
        components = version.internal_components(3)
     
        components[2] += 1
     
        components.to_enum.with_index.reverse_each do |_, index|
         component = components[index]
     
         if component >= 10 && components[index - 1]
          components[index]   = 0
          components[index - 1] += 1
         end
        end
     
        Version.new(components.join('.'))
       end
      end
     end
   # /tmp/d20161119-19072-xnl5uf/spec.rb:456:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/language/ruby/run_with_timeout.rb:7:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/language/ruby/run_with_timeout.rb:7:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 6) spec Version::Range tests constructing ranges with strings
   Failure/Error: expect(@solution).to_not pass_tests
    expected this solution to not pass the tests:
    
     class Version
      VALID_VERSION_REGEXP = /\A\z|\A[0-9]+(\.[0-9]+)*\z/
     
      include Comparable
     
      def initialize(version = '')
       unless VALID_VERSION_REGEXP.match(version.to_s)
        raise ArgumentError, "Invalid version string '#{version}'"
       end
     
       @components = version.to_s
        .split('.')
        .map(&:to_i)
        .reverse
        .drop_while(&:zero?)
        .reverse
      end
     
      def <=>(other)
       @components <=> Version.new(other).internal_components
      end
     
      def internal_components(positions = 0)
       padding_size = positions - @components.size
     
       if padding_size > 0
        @components + [0] * padding_size
       elsif positions != 0
        @components.take(positions)
       else
        @components.dup
       end
      end
     
      def components(positions = 0)
       padding_size = positions - @components.size
     
       if padding_size > 0
        @components + [0] * padding_size
       elsif positions != 0
        @components.take(positions)
       else
        @components.dup
       end
      end
     
      def to_s
       @components.join('.')
      end
     
      class Range
       include Enumerable
     
       def initialize(start_version, end_version)
        @start_version = start_version
        @end_version  = end_version
       end
     
       def include?(version)
        (@start_version <=> version) < 1 && (@end_version <=> version) == 1
       end
     
       def each
        current_version = @start_version
     
        while (current_version <=> @end_version) == -1
         yield current_version
     
         current_version = increment_version(current_version)
        end
       end
     
       private
     
       def increment_version(version)
        components = version.internal_components(3)
     
        components[2] += 1
     
        components.to_enum.with_index.reverse_each do |_, index|
         component = components[index]
     
         if component >= 10 && components[index - 1]
          components[index]   = 0
          components[index - 1] += 1
         end
        end
     
        Version.new(components.join('.'))
       end
      end
     end
   # /tmp/d20161119-19072-xnl5uf/spec.rb:479:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/language/ruby/run_with_timeout.rb:7:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/language/ruby/run_with_timeout.rb:7:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 7) spec Version::Range smoke-tests #to_a
   Failure/Error: expect(@solution).to_not pass_tests
    expected this solution to not pass the tests:
    
     class Version
      VALID_VERSION_REGEXP = /\A\z|\A[0-9]+(\.[0-9]+)*\z/
     
      include Comparable
     
      def initialize(version = '')
       unless VALID_VERSION_REGEXP.match(version.to_s)
        raise ArgumentError, "Invalid version string '#{version}'"
       end
     
       @components = version.to_s
        .split('.')
        .map(&:to_i)
        .reverse
        .drop_while(&:zero?)
        .reverse
      end
     
      def <=>(other)
       @components <=> Version.new(other).internal_components
      end
     
      def internal_components(positions = 0)
       padding_size = positions - @components.size
     
       if padding_size > 0
        @components + [0] * padding_size
       elsif positions != 0
        @components.take(positions)
       else
        @components.dup
       end
      end
     
      def components(positions = 0)
       padding_size = positions - @components.size
     
       if padding_size > 0
        @components + [0] * padding_size
       elsif positions != 0
        @components.take(positions)
       else
        @components.dup
       end
      end
     
      def to_s
       @components.join('.')
      end
     
      class Range
      def to_a
       []
      end
       include Enumerable
     
       def initialize(start_version, end_version)
        @start_version = Version.new(start_version)
        @end_version  = Version.new(end_version)
       end
     
       def include?(version)
        (@start_version <=> version) < 1 && (@end_version <=> version) == 1
       end
     
       def each
        current_version = @start_version
     
        while (current_version <=> @end_version) == -1
         yield current_version
     
         current_version = increment_version(current_version)
        end
       end
     
       private
     
       def increment_version(version)
        components = version.internal_components(3)
     
        components[2] += 1
     
        components.to_enum.with_index.reverse_each do |_, index|
         component = components[index]
     
         if component >= 10 && components[index - 1]
          components[index]   = 0
          components[index - 1] += 1
         end
        end
     
        Version.new(components.join('.'))
       end
      end
     end
   # /tmp/d20161119-19072-xnl5uf/spec.rb:532:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/language/ruby/run_with_timeout.rb:7:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/language/ruby/run_with_timeout.rb:7:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 8) spec Version::Range tests each #to_a element
   Failure/Error: expect(@solution).to_not pass_tests
    expected this solution to not pass the tests:
    
     class Version
      VALID_VERSION_REGEXP = /\A\z|\A[0-9]+(\.[0-9]+)*\z/
     
      include Comparable
     
      def initialize(version = '')
       unless VALID_VERSION_REGEXP.match(version.to_s)
        raise ArgumentError, "Invalid version string '#{version}'"
       end
     
       @components = version.to_s
        .split('.')
        .map(&:to_i)
        .reverse
        .drop_while(&:zero?)
        .reverse
      end
     
      def <=>(other)
       @components <=> Version.new(other).internal_components
      end
     
      def internal_components(positions = 0)
       padding_size = positions - @components.size
     
       if padding_size > 0
        @components + [0] * padding_size
       elsif positions != 0
        @components.take(positions)
       else
        @components.dup
       end
      end
     
      def components(positions = 0)
       padding_size = positions - @components.size
     
       if padding_size > 0
        @components + [0] * padding_size
       elsif positions != 0
        @components.take(positions)
       else
        @components.dup
       end
      end
     
      def to_s
       @components.join('.')
      end
     
      class Range
      def to_a
       versions = enum_for(:each).to_a
       versions[1..-2] = [42] * (versions.size - 2)
       versions
      end
       include Enumerable
     
       def initialize(start_version, end_version)
        @start_version = Version.new(start_version)
        @end_version  = Version.new(end_version)
       end
     
       def include?(version)
        (@start_version <=> version) < 1 && (@end_version <=> version) == 1
       end
     
       def each
        current_version = @start_version
     
        while (current_version <=> @end_version) == -1
         yield current_version
     
         current_version = increment_version(current_version)
        end
       end
     
       private
     
       def increment_version(version)
        components = version.internal_components(3)
     
        components[2] += 1
     
        components.to_enum.with_index.reverse_each do |_, index|
         component = components[index]
     
         if component >= 10 && components[index - 1]
          components[index]   = 0
          components[index - 1] += 1
         end
        end
     
        Version.new(components.join('.'))
       end
      end
     end
   # /tmp/d20161119-19072-xnl5uf/spec.rb:544:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/language/ruby/run_with_timeout.rb:7:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/language/ruby/run_with_timeout.rb:7:in `block (2 levels) in <top (required)>'

Finished in 13.93 seconds
19 examples, 8 failures

Failed examples:

rspec /tmp/d20161119-19072-xnl5uf/spec.rb:241 # spec Version checks for ArgumentError with the correct message
rspec /tmp/d20161119-19072-xnl5uf/spec.rb:298 # spec Version checks that initialize can be given no arguments
rspec /tmp/d20161119-19072-xnl5uf/spec.rb:317 # spec Version checks for comparison operators positively
rspec /tmp/d20161119-19072-xnl5uf/spec.rb:353 # spec Version checks for comparison operators negatively
rspec /tmp/d20161119-19072-xnl5uf/spec.rb:441 # spec Version tests that #components cannot be used to modify the version
rspec /tmp/d20161119-19072-xnl5uf/spec.rb:471 # spec Version::Range tests constructing ranges with strings
rspec /tmp/d20161119-19072-xnl5uf/spec.rb:525 # spec Version::Range smoke-tests #to_a
rspec /tmp/d20161119-19072-xnl5uf/spec.rb:535 # spec Version::Range tests each #to_a element

История (1 версия и 0 коментара)

Кристъфър обнови решението на 17.11.2016 23:14 (преди над 2 години)

+RSpec.describe 'Version' do
+ describe '#initialize' do
+ it 'raise exception when invalid version' do
+ expect { Version.new('dsadasda') }.to raise_error(ArgumentError)
+ end
+
+ it 'should not raise exception' do
+ expect { Version.new('1.1.0') }.not_to raise_error
+ end
+ end
+
+ describe '#<=>' do
+ let(:version_object) { Version.new('1.1') }
+ it 'does not care about 0' do
+ expect(version_object.components).to eq(Version.new('1.1.0').components)
+ end
+
+ it 'cares where the 0 is' do
+ expect(version_object.components).not_to eq(Version.new('0.1').components)
+ end
+
+ it 'knows when version is bigger' do
+ expect(version_object <=> Version.new('0.8')).to eq(1)
+ end
+
+ it 'knows when version is smaller' do
+ expect(version_object <=> Version.new('1.8')).to eq(-1)
+ end
+
+ it 'knows when versions are equal' do
+ expect(version_object).to eq(Version.new('1.1'))
+ end
+ end
+
+ describe '#to_s' do
+ it 'does convert to string' do
+ expect(Version.new('1.1')).to eq('1.1')
+ end
+
+ it 'removes trailing 0s' do
+ expect(Version.new('1.1.0')).to eq('1.1')
+ expect(Version.new('1.1.0.0.0')).to eq('1.1')
+ expect(Version.new('0.0')).to eq('')
+ end
+ end
+
+ describe '#components' do
+ it 'returns correct components' do
+ expect(Version.new('1.3.4').components).to eq([1, 3, 4])
+ expect(Version.new('0.3.4').components).to eq([0, 3, 4])
+ expect(Version.new('1.3.4.2.3.4').components).to eq([1, 3, 4, 2, 3, 4])
+ expect(Version.new('0.1.3.4').components).to eq([0, 1, 3, 4])
+ expect(Version.new('0.1.3.0.2').components).to eq([0, 1, 3, 0, 2])
+ end
+
+ let(:version) { Version.new('0.1.3.4.1.0.2.0') }
+ let(:version_with_0s) { Version.new('0.1.3.4.1.0.2.0.0.0.0') }
+
+ it 'does not care about trailing 0' do
+ expect(version.components).to eq([0, 1, 3, 4, 1, 0, 2])
+ expect(version_with_0s.components).to eq([0, 1, 3, 4, 1, 0, 2])
+ end
+
+ it 'limits the aray size' do
+ expect(version.components(3)).to eq([0, 1, 3])
+ expect(version.components(6)).to eq([0, 1, 3, 4, 1, 0])
+ expect(version.components(10)).to eq([0, 1, 3, 4, 1, 0, 2, 0, 0, 0])
+ expect(version.components(1)).to eq([0])
+ end
+ end
+
+ describe 'Range#include?' do
+ let(:range) { Version::Range.new(Version.new('1'), Version.new('2')) }
+ let(:range_strings) { Version::Range.new('2.1', '3.2') }
+
+ it 'returns true when version is in range' do
+ expect(range.include?(Version.new('1.5'))).to eq(true)
+ expect(range.include?(Version.new('1.5.1'))).to eq(true)
+ expect(range.include?(Version.new('1.9.0'))).to eq(true)
+ expect(range.include?('1.0')).to eq(true)
+ expect(range_strings.include?('2.10')).to eq(true)
+ end
+
+ it 'returns false when version in not in range' do
+ expect(range.include?(Version.new('2.9.0'))).to eq(false)
+ expect(range.include?(Version.new('0.9.0'))).to eq(false)
+ expect(range.include?('3.9.0')).to eq(false)
+ end
+ end
+end